Viso lankytojų: 8230362

Puslapis atnaujintas: 2011-03-01

Skyriai

APSKAITOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. pašas
Vedėja Irina Kočan Skyriaus darbo organizavimas, savivaldybės administracijos buhalterinė apskaita, balanso sudarymas, ataskaitų pateikimas, paraiškų finansavimui rengimas, pavedimų kontrolė, Tarybos sprendimų bei direktoriaus įsakymų projektų rengimas. 314 (8-380) 30191 irina.kocan@salcininkai.lt
Vyriausioji finansininkė Teresa Paškevič  Investicinių projektų lėšų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, moksleivių pavėžėjimas lengvatos, kompensacijos memorialinių orderių sudarymas. 315 (8-380) 30171 teresa.paskevic@salcininkai.lt
Vyriausioji finansininkė Alina Vysockaja Banko, kasos pavedimai, memorialiniai orderiai, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų administravimas (paskolų, palūkanų apskaičiavimas, privatizavimo fondas, paramos (palūkanos už socialinio būsto kreditus) fondas, gauto finansavimo pagal atskirą paskirtį apskaita, failų visioms soc. išmokoms, atlyginimams išsiuntimas ir paskirstymo patikrinimas, pervedimai mokesčių inspekcijai už komunalines paslaugas ir nuomą. 315 (8-380) 30171 alina.vysockaja@salcininkai.lt
Vyriausioji finansininkė Stanislava Smagur  Administracijos bei seniunijų darbuotojų darbo užmokesčio priskaičiavimas, ataskaitų sudarymas bei pateikimas Mokesčių inspekcijai, SoDrai. 306 (8-380) 30188 stanislava.smagur@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Česlava Ulanovska Socialinės, valstybinės šalpos išmokos, išmokos vaikams, (nemokamas maitinimas). 306 (8-380) 30188 ceslava.ulanovska@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Andžela Jurgelevičienė Debitorinio-kreditorinio įsįskolinimo ataskaitos, sąskaitų-faktūrų registravimas, sąskaitų-faktūrų išrašymas už kom.pasllaugos, už nuomą nuomojantiems patalpas administracijos pastate ir seniunijų pastatuose, kitų nebiudžetinių lėšų pagal atskiras programas apskaita, paramos lėšos. 318 (8-380) 30190 andzela.jurgeleviciene@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Zofija Lankelienė Biudžeto projekto rengimas, išlaidų sąmatų, ketvirtinių ataskaitų sudarymas, deleguotų funkcijų išlaidų apskaita, atskaitingų asmenų lėšų apskaita, Darbo biržos dokumentų tvarkymas ir priskaičiavimas, aplinkos apsaugos programa, direktoriaus rezervas, mero fondas, gyvenamųjų namų bendrijos, nebiudžetinių įstaigų, religinių bendromeniių programa, seiniūnijų išlaidų sąmatų ketvirtinių ataskaitų suvestinės sudarymas. 308 (8-380) 30188 zofija.lankeliene@salcininkai.lt
Kasininkė Stanislava Novoslavska Pinigų išmokėjimas, čekių mirties pašalpoms gauti išrašymas, ūkinio inventoriaus, atsargų (medžiagų) apskaita. 316 (8-380) 30171 stanislava.novoslavska@salcininkai.lt

BENDRASIS SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjas Stanislav Kupčelait Organizuoja Bendrojo skyriaus veiklą, savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, tinkamą administracijos vadovų, skyrių ir tarnybų vedėjų, komisijų pasitarimų, posėdžių parengimą, užtikrina materialinį-techninį administracijos aprūpinimą, organizuoja ūkinę veiklą. 220 (8-380) 51244  stanislav.kupcelait@salcininkai.lt
Priimamasis Ana Kliacevič
Teikia informaciją apie Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas, priima ir registruoja fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, pareiškimus ir kitus dokumentus, aptarnauja Teritorijų planavimo ir statybos administravimo inspekcijos sistemą „Infostatyba“. 101 (8-380) 30169 ana.kliacevic@salcininkai.lt
Priimamasis Jolanta Urvikienė Teikia informaciją apie Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas, priima ir registruoja fizinių bei juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, pareiškimus ir kitus dokumentus, aptarnauja Teritorijų planavimo ir statybos administravimo inspekcijos sistemą „Infostatyba“. 101 (8-380) 30169 jolanta.urvikiene@salcininkai.lt
Vyresnioji referentė Violeta Jermak  Organizuoja rajono savivaldybės Tarybos Komitetų posėdžius, rengia, įformina, derina ir tvarko savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, teikia juos talpinimui savivaldybės tinklalapyje, protokoluoja Tarybos posėdį, tvarko Tarybos sprendimų registravimą. 217 (8-380) 30159 violeta.jermak@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Danutė Zinkevičienė  Užtikrina valstybinės kalbos įstatymo ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nuostatų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, derina viešųjų užrašų projektus, konsultuoja Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus fizinius ir juridinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais, derina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos sprendimų projektus. 217 (8-380) 30159 danute.zinkeviciene@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Veslava Minakovska-Petrauskienė Derina Savivaldybės administracijos teisės aktų ir dokumentų projektus, redaguoja savivaldybės administracijos darbuotojų parengtus raštus ir straipsnius, konsultuoja lietuvių kalbos klausimais. 323 (8-380) 30167 veslava.petrauskiene@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Valerijus Sinkevičius  Koordinuoja informacinių technologijų diegimą Savivaldybės administracijoje, rengia informacinių technologijų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja bendro naudojimo duomenų bazių formavimą ir priežiūrą, tvarko bei administruoja Savivaldybės administracijos centrines duomenų bazes, kitus Savivaldybėje tvarkomus registrus, diegia ir administruoja Savivaldybės kompiuterių tinklus, informacines sistemas, kompiuterizuotas darbo vietas, konsultuoja Savivaldybės tarnautojus informacinių technologijų klausimais. 213 (8-380) 30159 valerijus.sinkevicius@salcininkai.lt
Vyresnioji archyvarė Valerija Gurskienė  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, priima saugoti likviduotų institucijų nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, užtikrina Savivaldybės archyvo dokumentų saugojimą, apskaitą, naudojimą, tvarkymą, teikia metodinę ir praktinę paramą sudarant Savivaldybės, jos struktūrinių padalinių bylų nomenklatūras ir apyrašus. (8-380) 39224 valerija.gurskiene@salcininkai.lt
Archyvarė Galina Margelienė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, priima saugoti likviduotų institucijų nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus, užtikrina Savivaldybės archyvo dokumentų saugojimą, apskaitą, naudojimą, tvarkymą, teikia metodinę ir praktinę paramą sudarant Savivaldybės, jos struktūrinių padalinių bylų nomenklatūras ir apyrašus. (8-380) 39224 galina.margeliene@salcininkai.lt
Mero priimamojo sekretorė Žana Minkevič Organizuoja gyventojų priėmimus pas Savivaldybės vadovus, informuoja savivaldybės Tarybos bei Tarybos komitetų narius, įstaigų vadovus, savivaldybės administracijos skyrių vedėjus apie rengiamus posėdžius, susirinkimus, pasitarimus bei supažindina su šių renginių darbo planais. 311 (8-380) 51332 zana.minkevic@salcininkai.lt
Darbininkė Janina Vysockaja Prižiūri savivaldybės administracijos ūkinę veiklą, aprūpina savivaldybės administracijos skyrius būtinomis darbo priemonėmis, rūpinasi tiekimo reikalais. 223 (8-380) 30159 janina.vysockaja@salcininkai.lt

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Jelena Uljanovič Organizuoja skyriaus darbą, rengia rajono biudžeto projektą, biudžeto įvykdymo apyskaitą ir teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, organizuoja rajono biudžetinių ir kitų įstaigų finansavimą pagal rajono savivaldybės Tarybos patvirtintą biudžetą, analizuoja pajamų surinkimą. 5.Vykdo Savivaldybės įstaigų lėšų naudojimo analizę. 216 (8-380) 30157 jelena.uljanovic@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Danuta Nenartovič Visų asignavimų valdytojų finansininkė. Organizuoja rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansavimą pagal patvirtintas metines programos sąmatas. Priima iš savivaldybės biudžetinių įstaigų , tikrina bei sudaro rajono biudžeto ketvirtines bei metines apyskaitas. Vykdo Savivaldybės biudžeto pajamų bei išlaidų analizę. Vykdo rajono savivaldybės vardu paimtų paskolų analizę, vykdymą bei apskaitą. Kontroliuoja biudžetinių įstaigų biudžeto įvykdymo ataskaitų teisingumą bei teikimą Finansų ministerijai nustatytais terminais. 215 (8-380) 30158 danuta.nenartovic@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Marina Laketčenko Biudžeto planavimo specialistė. Renka duomenis apie biudžetinių įstaigų ir organizacijų biudžeto projektą. Tikrina, ar programų sąmatų projektuose skaičiavimai yra tikslūs, ar laikytasi taupymo režimo, prireikus patikslina ir įtraukia į Savivaldybės biudžeto projektą. Tikrina biudžetinių įstaigų programos sąmatas. Tvarko biudžeto programą (kompiuterinį variantą) pagal pajamų ir išlaidų klasifikaciją bei teikia Finansų ministerijai. Rengia rajono savivaldybės Tarybai rajono biudžeto plano tikslinimo sprendimų projektus. 215 (8-380) 30158 marina.laketcenko@salcininkai.lt
Vyriausioji finansininkė Nelia Voitonis Švietimo įstaigų finansininkė. Organizuoja rajono Savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų finansavimą pagal patvirtintas metines programos sąmatas. Priima ir tikrina švietimo įstaigų ketvirtines bei metinės ataskaitas. Renka duomenis apie švietimo biudžetinių įstaigų biudžeto projektą. Tikrina, ar švietimo programų sąmatų projektuose skaičiavimai yra tikslūs, ar laikytasi taupymo režimo, prireikus patikslina ir įtraukia į Savivaldybės biudžeto projektą. Rengia rajono Savivaldybės švietimo įstaigų biudžeto išlaidų poreikį 215 (8-380) 30158 nelia.voitonis@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Zdislav Mažeiko Mokinio krepšelio specialistas. Tikrina švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų biudžeto projektą. Tikrina švietimo įstaigų Mokinio krepšelio lėšų sąmatų sudarymą pagal Mokinio krepšelio apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Kiekvieną mėnesį vykdo švietimo įstaigų Mokinio krepšelio lėšų išlaidų analizę. Rengia ir teikia savivaldybės Tarybai tvirtinti sprendimo projektus dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perdavimo. Rengia ir teikia savivaldybės Tarybai sprendimų projektus dėl švietimo įstaigų etatų. 105 (8-380) 30158 zdislav.mazeiko@salcininkai.lt

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjas Stanislav Barnatovič 202 (8-380) 30198 stanislav.barnatovic@salcininkai.lt

 CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Irina Smykovskaja Vadovavimas skyriaus darbui; pavestų uždavinių ir funkcijų užtikirinimas. Įgyvendinimas savivaldybei valstybės deleguotos funkcijos - civilinės būklės aktųregstravimas. 100 (8-380) 30155 irina.smykovskaja@salcininkai.lt
Vyresnioji inspektorė Vera Nikitina Gimimo, mirties, santuokos, santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimobei nustatymo registravimas. Interesantų priėmimas. Mirties įrašų priėmimas iš rajono seniūnijų darbuotojų. Atsakymų į gautus paklausimus iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų bei piliečių paruošimas. 100 (8-380) 30155 vera.nikitina@salcininkai.lt
Vyresnioji inspektorė Marina Jasiukait Gimimo, mirties, santuokos,santuokos nutraukimo, įvaikinimo, tėvystės pripažinimo bei nustatymo registravimas.Skyriaus archyvo tvarkymas.Interesantų priėmimas.Perdavimas mirusiųjų asmenstapatybės dokumentų su jųaprašais policijos institucijoms. Atsakymų į gautus paklausimusiš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų beipiliečių paruošimas. 100 (8-380) 30155 marina.jasiukait@salcininkai.lt

INVESTICIJŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vyriausioji specialistė Donata Ašmankevičienė

Dalyvauti rengiant bei įgyvendinant savivaldybės plėtros strateginį, savivaldybės veiklos strateginį ir Vilniaus regiono plėtros planus, teikti siūlymus dėl planų papildymo ar pakeitimo. Analizuoti ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes, supažindinti su jomis savivaldybei priklausančias įstaigas, kaupti susijusią informaciją. Bendradarbiauti su savivaldybės įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir verslo sektoriumi ruošiant projektus ES struktūrinei ir kitų programų teikiamai paramai gauti. Rengti ir įgyvendinti užimtumo rėmimo priemones bei programas. Rinkti dokumentus iš rajono Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dėl lengvatinės paskolos ar kitos paramos skyrimo iš Rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo, bei organizuoti paramos suteikimą.

212 (8-380) 30165 donata.asmankeviciene@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Miroslavas Dudoitis Rengti investicinius projektus, paraiškas ES paramos fondų bei kitų programų paramai gauti, sudaryti projektų biudžetus, konsultuoti administracijos padalinius bei savivaldybės įstaigas projektų paraiškų rengimo klausimais. Rengiant investicinius projektus, paraiškas, bendradarbiauti su savivaldybės administracijos skyriais, rinkti visą informaciją bei duomenis, reikalingus tinkamam projektų, paraiškų parengimui. Vykdyti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestų projektų administravimą (ruošti tarpines, galutines ataskaitas, mokėjimo prašymus ir kt.). 211 (8-380) 30163 miroslavas.dudoitis@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Zdanovičienė

Rengti investicinius projektus, paraiškas ES paramos fondų bei kitų programų paramai gauti, sudaryti projektų biudžetus, konsultuoti administracijos padalinius bei savivaldybės įstaigas projektų paraiškų rengimo klausimais. Rengiant investicinius projektus, paraiškas, bendradarbiauti su savivaldybės administracijos skyriais, rinkti visą informaciją bei duomenis, reikalingus tinkamam projektų, paraiškų parengimui. Rengti ir teikti LR Finansų ministerijai investicijų planus – vykdomų arba siūlomų vykdyti programų priemones (investicijų projektus), reikalingus savivaldybės tikslams įgyvendinti.

211 (8-380) 30163 violeta.zdanoviciene@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Novikevič

Tvarkyti Skyriaus raštvedybą ir bylų nomenklatūrą. Rinkti dokumentus iš rajono Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dėl lengvatinės paskolos ar kitos paramos skyrimo iš Rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo, bei organizuoti paramos suteikimą. Rengti investicinius projektus, paraiškas ES paramos fondų bei kitų programų paramai gauti, sudaryti projektų biudžetus, konsultuoti administracijos padalinius bei savivaldybės įstaigas projektų paraiškų rengimo klausimais. Rengiant investicinius projektus, paraiškas, bendradarbiauti su savivaldybės administracijos skyriais, rinkti visą informaciją bei duomenis, reikalingus tinkamam projektų, paraiškų parengimui.

211 (8-380) 30163 violeta.novikevic@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas  Gžegož Jurgo Rengti investicinius projektus, paraiškas ES paramos fondų bei kitų programų paramai gauti, sudaryti projektų biudžetus, konsultuoti administracijos padalinius bei savivaldybės įstaigas projektų paraiškų rengimo klausimais. Rengiant investicinius projektus, paraiškas, bendradarbiauti su savivaldybės administracijos skyriais, rinkti visą informaciją bei duomenis, reikalingus tinkamam projektų, paraiškų parengimui. Rengti ir teikti LR Finansų ministerijai investicijų planus – vykdomų arba siūlomų vykdyti programų priemones (investicijų projektus), reikalingus savivaldybės tikslams įgyvendinti. 211 (8-380) 30163 gzegoz.jurgo@salcininkai.lt

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vyriausioji specialistė Irina Lovkelienė 309 (8-380) 30198 irina.lovkeliene@salcininkai.lt

JURIDINIS IR PERSONALO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El.paštas
Vedėja Vaclava Jelagina Juridinio ir personalo skyriaus pavestų funkcijų ir užduočių vykdymo užtikrinimas. Vadovavimas skyriui. Dalyvavimas tarybos posėdžiuose, atstovavimas Savivaldybei teismuose. Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas. 405 (8-380) 30186 vaclava.jelagina@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Renata Siliuk Atlieka funkcijas, susijusias su valstybės tarnyba, Savivaldybės vadovu, Savivaldybės administracijos specialistų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dokumentų tvarkymu (konkursų organizavimas, priėmimas ir atleidimas iš darbo, atostogų suteikimas, komandiruočių įforminimas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų registro tvarkymas ir kt.) 210 (8-380) 30197  renata.siliuk@salcininkai.lt
Vyriausioji juriskonsultė Inesa Zaiceva Pirminės teisinės pagalbos teikimas. Gyventojų skundų ir pareikšimų nagrinėjimas. Savivaldybės pasirašomų sutarčių derinimas. Ieškinių, atsiliepimų teismui rengimas. Atstovavimas Savivaldybei teismuose. Savivaldybės teisės aktų projektų derinimas. Dalyvavimas Komisijų darbe. 404 (8-380) 30197 inesa.zaiceva@salcininkai.lt

KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
L. e. vedėjo pareigas Miroslav Bogdiun 204 (8-380) 30179 miroslav.bogdiun@salcininkai.lt
Vyresnysis specialistas Ivan Sviglinskij 206 (8-380) 30182 ivan.sviglinskij@salcininkai.lt
Vyresnysis inžinierius Valdemaras Galinis 206 (8-380) 30182 valdemaras.galinis@salcininkai.lt
Vyresnysis specialistas Aleksandr Volkovskij 222 (8-380) 30182 aleksandr.volkovskij@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Violeta Tomaševič 205 (8-380) 30183 violeta.tomasevic@salcininkai.lt
Vyresnysis inžinierius Pavel Goj 206 (8-380) 30182 pavel.goj@salcininkai.lt

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja 401 (8-380) 30168 ppt@salcininkai.lt
Logopedė Justina Čepulionis 402 (8-380) 30168 justina.cepulionis@salcininkai.lt

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Regina Sokolovič Organizuoja ir vadovauja skyriaus darbui, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityje. 111 (8-380) 30172 regina.sokolovic@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Miroslav Duchnevič Vykdo savivaldybės teritorijoje valstybės sveikatos priežiūros politiką, organizuoja savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą. Priima ir registruoja dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, išduodą Neįgaliojo pažymėjimą. 108 (8-380) 30220 miroslav.duchnevic@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Liudmila Kosenko Vykdo prašymų-paraiškų su visais reikalingais dokumentais piniginei socialinei paramai gauti priėmimą, patikrinimą ir registravimą. Įvertina turtą ir pajamas, nustato valstybės teikiamos piniginės socialinės paramos dydį. Įveda duomenis į duomenų bazę. 112 (8-380) 30220 liudmila.kosenko@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Galina Rogoža Vykdo prašymų-paraiškų su visais reikalingais dokumentais piniginei socialinei paramai gauti priėmimą, patikrinimą ir registravimą. Įvertina turtą ir pajamas, nustato valstybės teikiamos piniginės socialinės paramos dydį. Įveda duomenis į duomenų bazę, suformuoja žiniarasčius. Tvarko skyriaus archyvą. 112 (8-380) 30220 galina.ragoza@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Larisa Solod Vykdo išmokų šeimose auginamiems ar globojamiems vaikams, vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos nėsčiai moteriai, vienkartinės išmokos isikurti dokumentų priėmimą, apskaičiavimą, tinkamą šių išmokų bylų įforminimą, išmokėjimo žiniaraščių paruošimą ir formavimą. Priima prašymus laidojimo pašalpai gauti. 110 (8-380) 30173 larisa.solod@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Veronika Lebed Vykdo šalpos išmokų: šalpos pensijų neįgaliesiems, šalpos našlaičių, šalpos kompensacijų, slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dokumentų priėmimą, apskaičiavimą, tinkamą šių išmokų bylų įforminimą, išmokėjimo žiniaraščių paruošimą ir formavimą. 109 (8-380) 30173 veronika.lebed@salcininkai.lt
Socialinė darbuotoja Jelena Voinova Planuoja ir organizuoja socialinių paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje, vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų bei finansinių galimybių poreikį, koordinuoja socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis. Tvarko socialinių paslaugų duomenų bazę socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS). 108 (8-380) 30173 jelena.voinova@salcininkai.lt
Socialinių išmokų specialistė Irena Radevič Priima ir tvarko dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti, suveda į socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę duomenis apie visas pareiškėjų šeimos pajamas, parengia sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. Priskaičiuoja socialines pašalpas ir būsto šildymo kompensacijas. 112 (8-380) 30220 irena.radevic@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Alicija Voitkevič Vykdo prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti priėmimą. Informaciją apie šeimas, jų pajamas suveda į duomenų bazę. Ruošia ir spausdina išvadas dėl teisės į socialinę paramą mokiniams. Priskaičiuoja socialines pašalpas ir būsto šildymo kompensacijas. 112 (8-380) 30172 alicija.voitkevic@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Irena Miloševič Vykdo pažymų išdavimą gyventojams apie gaunamas pajamas, administruoja išmokų šeimai, šalpos išmokų ir išmokų mirties atvėju skyrimą ir mokėjimą pagal naujus Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus. Priskaičiuoja socialines pašalpas ir būsto šildymo kompensacijas. 112 (8-380) 30172 irena.milosevic@salcininkai.lt

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Veslava Rutkovskaja Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą, vykdo funkcija, susijusias su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu. 221 (8-380) 30194 veslava.rutkovskaja@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Ivan Silko Rengia ir išduoda specialiąsias projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti, vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar remontuojant Savivaldybės neugdymo įstaigų valdomus statinius rangos būdu, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. 206 (8-380) 30182 ivan.silko@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Janina Kuklis Vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar remontuojant Savivaldybės ugdymo įstaigų valdomus statinius rangos būdu, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. 203 (8-380) 30183 janina.kuklis@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Zofija Studenikova Vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar remontuojant Savivaldybės ugdymo įstaigų valdomus statinius rangos būdu, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. 203 (8-380) 30182 zofija.studenikova@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Barbara Skarbutovič Vykdo funkcijas teritorijų planavimo srityje, Nuolatinės statybos komisijos (teritorijų planavimo dokumentams derinti) sekretorė. 205 (8-380) 30183 barbara.skarbutovic@salcininkai.lt
Vvyriausiasis specialistas  Zbignev Miloševič Vykdo statytojo (užsakovo) funkcijas statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ar remontuojant Savivaldybės valdomus neugdymo įstaigų statinius rangos būdu, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių. 203 (8-380) 30198 zbignev.milosevic@salcininkai.lt

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Regina Markevič 303-304 (8-380) 30174 regina.markevic@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Valerij Kočan Sportinė ir turistinė veikla, sporto programų rengimas ir koordinavimas, kūno kultūros dalyko, Eišiškių A. Ratkevičiaus sporto mokyklos kuravimas, sporto klubų veiklos koordinavimas. 305 (8-380) 30175 valerij.kocan@salcininkai.lt
Vyriausiasis specialistas Henrik Danulevič Vidurinio ugdymo, suaugusiųjų mokymo kuravimas, moksleivių ir pedagogų registrų tvarkymas, mokinių pavėžėjimo koordinavimas. Matematikos, fizikos, chemijos, informatikos, technologijos dalykų kuravimas. Kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, metodinių grupių veiklos organizavimas. Statistinių 1,2,3- mokykla, 3ES,3D, 3J, „krepšelio“ ataskaitų sudarymas. Įstaigų registras. Mokyklų tinklo monitoringas. Jašiūnų Tabariškių, Pabarės pagrindinių, Jašiūnų M. Balinskio, Jašiūnų „Aušros“, Turgelių P. K. Bžostovskio vidurinių, Eišiškių gimnazijos kuravimas. Projektų, tvarkų, programų rengimas. 404 (8-380) 30197 henrik.danulevic@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Regina Kazarevskaja Pagrindinio ugdymo, nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų registrų tvarkymas, mokinių savivaldos, socialinės, spec. Pedagoginės ir psichologinės pagalbos moksleiviams koordinavimas. Lietuvių gimtosios ir valstybinės kalbų, istorijos kuravimas. Kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, metodinių grupių veiklos organizavimas. Prevencinio darbo koordinavimas, Vaiko gerovės komisijos (Prevencinio darbo koordinavimo grupės) veiklos organizavimas ir dokumentavimas. Regioninis konkurso „Šviesoforas“ kuravimas. Skyriaus mėnesio ir metinio planų rengimas. Dieveniškių „Ryto“, Dieveniškių, Šalčininkų ,,Santarvės“, Kalesninkų L.Narbuto, Butrimonių A.Krepštul vidurinių mokyklų, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, Dainavos, Akmenynės, Poškonių pagrindinių mokyklų, Specialiosios mokyklos kuravimas. Projektų, tvarkų, programų rengimas. 313 (8-380) 30181 regina.kazarevskaja@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Julė Adamonienė Vidurinio ugdymo, egzaminų, profesinio informavimo, moksleivių maitinimo organizavimo, nacionalinių ir regioninių tyrimų koordinavimas, mokyklų vidaus ir išorės auditas. Biologijos, anglų, vokiečių k. sveikatingumo ugdymo kuravimas. Metinių ataskaitų rengimas. Eišiškių St. Rapolionio gimnazijos, B. Vokės E. Ožeškovos, B. Vokės „Šilo“ vidurinių, Dailidžių, Čiužiakampio pagrindinių mokyklų kuravimas. Projektų, tvarkų, programų rengimas. 313 (8-380) 30181 jule.adamoniene@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Vaclava Petuchova Ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio ugdymo kuravimas. Ikimokyklinių įstaigų vidaus ir išorės auditas. Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas. 13 vaikų lopšelių-darželių kuravimas. Švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos ir atestacijos koordinavimas, seminarų organizavimas. Projektų, tvarkų, programų rengimas. 324 (8-380) 30180 vaclava.petuchova@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Halina Smykovska Neformaliojo ugdymo, metodinės veiklos koordinavimas, pedagogų kvalifikacija ir atestacija, mokinių popamokinės veiklos kuravimas. Lenkų ir rusų k., geografijos, tikybos, etikos, muzikos dalykų kuravimas, Šalčininkų S. Moniuškos menų, Jašiūnų ir Eišiškių muzikos mokyklų kuravimas. Projektų, tvarkų, programų rengimas. Lenkijos-Lietuvos mainų stovyklos kuravimas. 324 (8-380) 30180 halina.smykovska@salcininkai.lt
Vyresnysis specialistas Evgenij Rybak Mokyklų aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, metodine literatūra, mokyklų, bibliotekų dokumentacija. Labdaros (paramos) gavimas ir paskirstymas. Mokyklų bibliotekų, skaityklų kuravimas. Dailės olimpiados, dailės mokytojų metodinės grupės veiklos organizavimas ir koordinavimas. Metinių ataskaitų apie mokyklų bibliotekų darbą rengimas, informacijos dėl MK lėšų rengimas. Žmogaus saugos kuravimas. Projektų, tvarkų, programų ruošimas. 302 (8-380) 30180 evgenij.rybak@salcininkai.lt

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APSKAITOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Regina Sitnikova Organizuoja ir koordinuoja skyriaus darbą, vykdo vyriausiojo buhalterio funkcijas. Pasirašo mokėjimų nurodymus bankui lėšų pervedimams vykdyti.Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę. Teikia aptarnaujamų įstaigų vadovams informaciją apie išlaidų programų sąmatų vykdymą bei metodinę pagalbą išlaidų sąmatų programų sudarymo ir kitais finansų klausimais. 319 (8-380) 30195 regina.sitnikova@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Anna Berštanska Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 320 (8-380) 30190 anna.berstanska@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Liucija Levon Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 318 (80380) 30190 liucija.levon@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Irena Požaricka Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 318 (8-380) 30190 irena.pozaricka@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Galina Michalkevič Skaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas. Teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui, teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams. Vykdo kitas funkcijas, susijusios su darbo užmokesčio skaičiavimu. 321 (8-380) 30189

galina.michalkevic@salcininkai.lt

Vyresnioji specialistė Veslava Babinskaja Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 321 (8-380) 30189 veslava.babinskaja@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Teklia Rimpo Skaičiuoja Skyriaus aptarnaujamų įstaigų darbo užmokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokas, sudaro gyventojų pajamų deklaracijas. Teikia gyventojų pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai, ataskaitas Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui, teikia darbo užmokesčio pažymas aptarnaujamų įstaigų darbuotojams. Vykdo kitas funkcijas, susijusios su darbo užmokesčio skaičiavimu. 321 (8-380) 30189 teklia.rimpo@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Danuta Simonovič Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 321 (8-380) 30189 danuta.simonovic@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Regina Čepulionis Organizuoja ir tvarko skyriaus aptarnaujamų įstaigų buhalterinę apskaitą. Tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, gautų finansavimo sumų, kitų pajamų, sąnaudų įsipareigojimų apskaitą. Lėšas apskaito pagal valstybės funkcijas, programas, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinius. Vykdo biudžeto ir nebiudžetinių lėšų panaudojimo kontrolę, rengia biudžeto išlaidų sąmatų programų projektus, sudaro finansinę atskaitomybę, biudžeto išlaidų sąmatų programas, teikia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms. 308 (8-380) 30188 regina.cepulionis@salcininkai.lt

TURIZMO IR INFORMACIJOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Irena Kolosovska Vadovauja skyriaus darbui; planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 307 (8-380) 30166 irena.kolosovska@salcininkai.lt
Vyresnioji inspektorė Rūta Balionienė Rengia informaciją apie svarbiausius įvykius rajone ir talpina ją rajono savivaldybės interneto svetainės tinklalapyje, atlieka kitus su oficialios informacijos rengimu bei platinimu susijusius darbus. 208 (8-380) 51233 ruta.balioniene@salcininkai.lt
Vyresnysis specialistas Viktor Jusel Kaupia ir atnaujina Šalčininkų rajono turizmo duomenų bazę, sudaro turistinius maršrutus, organizuoja turistinius renginius, teikia informaciją apie turizmo bei kaimo turizmo paslaugas Šalčininkų rajone. 323 (8-380) 30167 viktor.jusel@salcininkai.lt

TURTO VALDYMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėja Galina Šamašova Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklą. Sprendžia Savivaldybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo klausimus. Organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą. Organizuoja kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugoms teikti pažymėjimų išdavimą. 218 (8-380) 30196 galina.samasova@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Ala Junickaja Organizuoja socialinio būsto suteikimą, valstybės paramos būstui įsigyti teikimą, licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, naftos produktais bei leidimų prekiauti suskystintomis dujomis išdavimą. 219 (8-380) 30196 ala.junickaja@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Karolina Nakrevič Organizuoja licencijų bei licencijos kortelių išdavimą verstis kelių transporto veikla. Organizuoja leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą. Atlieka licencijuojamos kelių transporto veiklos kontrolę. 219 (8-380) 30196 karolina.nakrevic@salcininkai.lt

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjas Marija Mackevič Organizuoja skyriaus darbą, veikia skyriaus vardu bei atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose. 429 (8-380) 30164 marija.mackevic@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Jelena Zareckaja Rūpinasi be tėvų globos likusiais vaikais: nustato globos formą, organizuoja globą (rūpybą), ieško vaikams globėjų (rūpintojų), atlieka globos (rūpybos) priežiūrą šeimose bei institucijose, organizuoja globėjų (rūpintojų) mokymus, rengia ieškinius į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir kt. 428 (8-380) 30164 jelena.zareckaja@salcininkai.lt
Vyresnioji specialistė Elvyra Adamovič Tvarko socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą, dirba su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais. 428 (8-380) 30164 elvyra.adamovic@salcininkai.lt

VIETINIO ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjo pavaduotojas Miroslav Bogdiun 204 (8-380) 30179 miroslav.bogdiun@salcininkai.lt;

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Pareigos Vardas, Pavardė Funkcijos Kab. Telefonas El. paštas
Vedėjas Stanislavas Lebedis Vadovavimas skyriaus darbui; pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo užtikrinimą. 409 (8-380) 30184 stanislavas.lebedis@salcininkai.lt
Vyresnioji ekonomistė Tatjana Šostak Darbas su pienu kvotų sistemos funkcionavimu rajone, subsidijų ir išmokų išmokėjimas už gyvulininkystės produkciją, valstybinės žemės nuomos apskaičiavimas ir sumokėjimo kontrolė. 411 (8-380) 30187 tatjana.sostak@salcininkai.lt
Vyresnioji melioratorė Danielė Pansevič Vykdo ūkininkų ūkių registraciją, prižiūri žemės ūkio ir kaimo valdų atnaujinimą, tvarko skyriaus archyvą. 411 (8-380) 30187 daniele.pansevic@salcininkai.lt
Vyriausiasis agronomas Josif Vysockij Darbas su pasėlių deklaravimu, žalos pasėliams nustatymas, tiesioginės išmokos žemdirbiams. 408 (8-380) 30199 josif.vysockij@salcininkai.lt
Vyresnysis specialistas Andžej Kulevičius Vykdo fizinių ir juridinių asmenų žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą ir veda jos apskaitą. 408 (8-380) 30199 andzej.kulevicius@salcininkai.lt
Vyriausioji specialistė Natalija Tracevič Vykdo melioracijos įrenginių priežiūrą, eksploatavimą ir remontą. Techninių sąlygų išdavimas projektavimui. 426 (8-380) 30199 natalija.tracevic@salcininkai.lt


SiteSupra® v.3.1 Trial Version
refresh delayed for 3 seconds